8067182 - VALIO ODDLYGOOD® VEGGIE E200 G SLICES SMOKED